ARP: Å gå fra ord til handling

Updated: Sep 24, 2021
2020 og 2021 har vært krevende år for mange organisasjoner, men det har også gitt mange bedrifter muligheten til å stoppe opp og tenke nytt og annerledes. Vi ser at flere og flere bedrifter setter mangfold og inkludering høyt oppe på agendaen, spesielt de siste årene. Dette er gledelig for oss i Skillhus.

Allikevel viser IMDI, i sitt integrerings barometer (2020) at hvis du har et utenlandsk navn har du ca 25% mindre sjanse for å komme inn på intervju. Videre viser rapporten at i toppledergruppene til de største 50 selskapene i Norge i 2019 er flerkulturelle ledere representert med under 1%.


Derfor er vi veldig glade for at Stortinget fra 1.januar 2020 har styrket plikten for norske bedrifter til å aktivt jobbe med å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Les mer om dette her.

Vi har vært nysgjerrige på hvordan arbeidet med ARP går hos bedrifter i Norge og har derfor brukt våren på å snakke med HR-personell i ulike bransjer for å sjekke hvordan det står til med arbeidet med ARP og mangfold og inkludering på arbeidsplassen generelt.

Dette var noen av hovedfunnene våre:


  • For mange bedrifter har denne plikten kommet overraskende på dem. De opplever ikke at de har fått nok relevant informasjon i god tid i forkant.

  • De fleste bedriftene vi har snakket med har allerede startet arbeidet med mangfold og inkludering på arbeidsplassen, men ikke i en like strukturert form slik ARP krever. Det er mange som har ulike tiltak rundt i organisasjonen, men ikke samlet det på ett sted med målbare resultater.

  • De fleste har nå fått gode rutiner på en mer inkluderende rekruttering ved å blant annet revidere jobbannonser slik at de har et mer inkluderende språk, bruke rekrutterings systemer, innføre strukturerte prosesser osv.

  • Arbeidet med mangfold og inkludering er som regel forankret godt i toppleder gruppene i organisasjonene.


Dette var noen av utfordringene vi fant:


  • Flere jobber fortsatt med å definere mangfold og inkludering: Hva er egentlig mangfold? Og hvorfor er det så viktig hos oss? Her erfarer vi at det er viktig å starte med en forankringsprosess rundt hva mangfold er samt hvorfor det er viktig å fokusere på i vår organisasjon.


  • Det er fortsatt en del holdningsarbeid som gjenstår hos de fleste organisasjonene vi har snakket med. Dette er nært knyttet opp mot kulturelle endringer i organisasjonen, og det å skape en mer inkluderende kultur som setter tilhørighet og psykologisk trygghet i fokus. Her blir det viktig å skape arenaer fremover hvor ubevisste fordommer og holdninger løftes opp og frem samt øke bevisstheten til hvordan disse kan være en barriere mot en mer inkluderende kultur. (For de som er ytterligere interessert i denne tematikken har vi laget en workshop om dette, les mer om det her).

  • Et siste punkt som har dukket opp i mange av våre samtaler er lønns kartleggingen. Denne skal det rapporteres på i år. Her er det mange bedrifter som opplever det utfordrende å starte dette arbeidet. Hvordan kategoriserer vi? Dette gir vi dere en innføring i vårt webinar: Lønnskartlegging og praktiske tips for gjennomføring av ARP. Her vil dere få møte Lars Kolberg fra LDO sammen med Metha Leonhardsen fra Mesta og Ellen Jorunn Bergem fra Obos, som skal gi oss gode innspill til hvordan best mulig jobbe med ARP. Klikk her for å se opptak av webinaret.


Vi ser dermed at mange bedrifter er godt i gang med arbeidet med å skape mer mangfoldige og inkluderende arbeidsplasser. Videre vil ARP bidra til at norske bedrifter jobber mer strukturert og målrettet med de gode tiltakene som allerede er på plass og samtidig forhåpentligvis gi en økt motivasjon for ytterligere arbeid inn mot dette viktige temaet.


28 views0 comments

Recent Posts

See All