Aktivitets- og Redegjørelsesplikten (ARP) - har du oversikt over hva som gjelder for din bedrift?

Updated: Sep 20, 2021


Vi i Skillhus er veldig glade for at Stortinget fra 1.januar 2020 har styrket plikten for norske bedrifter til å aktivt jobbe med å fremme likestilling og hindre diskriminering på arbeidsplassen. Selv om det alltids kan diskuteres om tvang er riktig middel for en bærekraftig og varig endring, håper vi at mange norske bedrifter ser på dette som en mulighet til å jobbe mer strukturert med et så viktig tema, mer enn et krav.


“What you measure is what you get”

Noe av det viktigste med ARP er at det krever at norske arbeidsgivere jobber systematisk og strukturert med alle parametere som ARP krever. Dermed blir likestilling og diskriminering satt på agendaen og det settes krav til å analysere tilstand samt sette smarte mål til forbedring som senere skal evalueres. Og hva skjer med en organisasjon når noe skal måles? Det blir resultater ut av det. Eller, som det heter på godt norsk “What you measure is what you get”.


Hva er det?

Vi har laget en informasjonsside om ARP og hva det betyr for deg og din bedrift her. Kort fortalt handler ARP om at alle offentlige virksomheter og private virksomheter med mer enn 50 ansatte har en aktivitets- og redegjørelsesplikt rundt arbeid med å fremme likestilling og hindre diskriminering. Det samme gjelder private virksomheter som har mellom 20-50 ansatte dersom en av partene i arbeidslivet krever det. Aktivitetsplikten innebærer at bedriften skal gjennomgå en 4-trinns modell hvor de analyserer dagens tilstand og lager en plan for hvilke tiltak som skal gjennomføres for å bedre situasjonen rundt likestilling og diskriminering. Redegjørelsesplikten krever at dette arbeidet skal dokumenteres i årsberetning eller annet offentlig dokument. Kravet gjelder for rapporteringen av regnskapsåret 2020.

Diskrimineringsnemnda håndhever ARP og kan ilegge tvangsmulkt.


Hvorfor kommer dette nå?

LDO har en genuin tro på at moderne organisasjoner som er opptatt av å rekruttere de beste talentene, som har bærekraft på agendaen og som er opptatt av å ta samfunnsansvar og ønsker å jobbe aktivt med mangfold, likestilling og hindre diskriminering. Derfor vil ARP hjelpe norske organisasjoner til å tilrettelegge for at de viktige aktivitetene som da må til gjennomføres på en strukturert måte.


Et annet aspekt er behovet for å jobbe enda mer aktivt mot likelønn. Bufdir legger frem at for hver 100 kr en mann tjente i 2019 så tjente en kvinne 87.6kr. Og utviklingen går for sakte fremover - det vil ta minst 50 år for å nå likelønn slik det ser ut nå.

Videre viser tall fra både Bufdir og Integrerings og mangfoldsdirektoratet at hvis du har et utenlandsk navn har du 25% mindre sjanse for å bli kalt inn på et jobbintervju. Faktisk, hvis du er en pakistansk mann som søker jobb i en privat virksomhet så har du hele 41% mindre sjanse for å bli kalt inn til intervju. ARP gir alle norske arbeidsgivere en plikt til å jobbe aktivt, målrettet og planmessig med likestilling og for å hindre diskriminering.



Hvordan gå frem?

Det kan oppleves som overveldende med all den informasjonen som er der ute rundt hva du må sette deg inn i og hva plikten din er som arbeidsgiver. Vi deltok på et webinar med Likestillings- og diskrimineringsombud Hanne Bjustrøm hvor hun anbefalte bedrifter til å starte med en dialog med tillitsvalgte. Det er viktig med en god dialog og deltakelse fra aller parter i denne prosessen. Videre kan det være en god ide å starte med de lavthengende fruktene. Hvor vet du allerede at dere har utfordringer? Hvor har dere avdekket at det er størst behov for målrettede tiltak?

Et annet tips vi gir til våre kunder er å starte med en gjennomgang av HR-prosessene deres og se på rutinene dere har for personalbehandling. Hvilke hindre har dere i dag?

Hvordan ser rekrutteringsprosessen deres ut? Og onboarding av nyansatte? Er dette tilrettelagt for alle grupper i samfunnet på en god og inkluderende måte?

På hvilken måte evaluerer dere deres ansatte og ledere internt ved for eksempel en promotering? Kan dere ubevisst favorisere ulike grupper?




Skillhus hjelper deg med skreddersydde løsninger


Vi i Skillhus har ledende kompetanse på mangfold, inkludering og tilhørighet i arbeidslivet. Vi bistår deg og din bedrift med alt fra kartlegging, veiledning, til å lage gode målbare tiltak som enkelt kan implementeres. Vi er opptatt av at det skal være lett og motiverende å jobbe med å forbedre likestillingen og øke mangfoldet på arbeidsplassen. Derfor jobber vi aktivt med å skape inkluderende organisasjonskulturer der mangfoldet blir ivaretatt på best mulig måte.


Vi hjelper derfor deg og din bedrift med:


  1. En steg-for-steg prosess rundt kartleggingen av likestilling og diskriminering

  2. Konkrete og målbare tiltak til hvordan forbedre likestillingen på arbeidsplassen din


Noen konkrete eksempler på hva vi kan hjelpe til med:


Rekrutteringsprosessen:

  • Trening i hvordan minimere ubevisste fordommer i rekrutteringsprosessen

  • Kurs i hvordan skrive inkluderende jobbannonser

  • En gjennomgang av rekrutteringsprosessen deres med mål om å gi dere konkrete tiltak og aktiviteter til hvor dere kan forbedre prosessen med tanke på mangfold og inkludering


Onboardingprosessen:

  • En gjennomgang av onboardingprosessen deres med mål om å gi dere konkrete tiltak og aktiviteter til hvordan dere kan forbedre prosessen med tanke på mangfold og inkludering

  • Virtuelle kurs for alle ansatte rundt tematikken mangfold, inkludering og diskriminering på et generelt nivå

Forfremmelse og utviklingsmuligheter:

  • En gjennomgang av prosesser og rutiner rundt hvordan forfremmelser og evaluering av medarbeidere/ledere foregår med mål om å gi dere konkrete tiltak og aktiviteter til hvordan forbedre det slik at det foregår på en inkluderende måte


Kompetanse, leder- og organisasjonsutvikling:


Det er viktig at arbeidet med å fremme likestilling, øke mangfoldet og hindre diskriminering er en prosess det jobbes med jevnt og trutt. Start arbeidet nå og kontakt oss gjerne for en prat.


📌 Ikke glem å melde deg på vårt webinar hvor vi går nærmere inn på hvordan du som arbeidsgiver skal oppfylle kravene i Aktivitets- og Redegjørelsesplikten samt konkrete tips og eksempler på hvordan sette opp en plan med ulike tiltak.



Kilder:


https://arbinn.nho.no/forretningsdrift/diskriminering/aktivitetsplikt-og-redegjorelsesplikten-arp/

www.bufdir.no

www.imdi.no

www.ldo.no


119 views0 comments